Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola nr 113 w Poznaniu

Przedszkole nr 113″ Mali Sportowcy” w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola nr 113 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Niezgodny współczynnik kontrastu odnośników
 • brak tekstu alternatywnego (alt) do niektórych grafik

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Klamecka Muczek.
 • E-mail: pr113pozn@op.pl
 • Telefon: 618775237

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 113 w Poznaniu
 • Adres: os. Rzeczypospolitej 7
  61-395 Poznań
 • E-mail: pr113pozn@op.pl
 • Telefon: 618775237

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Jastrzębiej, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku trzeba pokonać furtkę oraz odległość trzech metrów chodnika, a następnie pokonać trzy stopnie schodów.

Gabinet dyrektora znajduje się po prawej stronie po wejściu do przedszkola. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, budynek nie posiada winy osobowej. Aby dostać się na piętro należy pokonać schody.

Skip to content