Dostępność

Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola nr 113 w Poznaniu

Przedszkole nr 113 „ Mali Sportowcy” w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola nr 113 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Werner.
 • E-mail: pr113pozn@op.pl
 • Telefon: 61 877 52 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 113 w Poznaniu
 • Adres: Os. Rzeczypospolitej 7, 61-395 Poznań
 • E-mail: pr113pozn@op.pl
 • Telefon: 697 500 518

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą schody, niestety brak jest rozwiązań architektonicznych umożliwiających łatwiejsze ich pokonanie osobom niepełnosprawnym. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. Budynek jest piętrowy, jednak brak rozwiązań architektonicznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra. Do budynku można wejść z psem asystującym po ustaleniu tego z dyrekcją. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób niesłyszących. 

Skip to content