Metody naszej pracy

W codziennej pracy z naszymi przedszkolakami stosujemy elementy różnorodnych metod i form pracy z dziećmi. Staramy się aby były one atrakcyjne i wpływały na wszechstronny rozwój dzieci.

  • System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej

Edukacja przez ruch to pedagogiczny system kształcenia i terapii, który jest zbiorem różnorodnych technik i metod pracy z dzieckiem  wykorzystujących naturalny ruch organizmu w procesie uczenia się.  Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej, która poddana analizie pozwala odnieść się do treści realizowanych przez nauczyciela. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonanie czynności, harmonizując poszczególne aspekty aktu ruchowego i zwiększając ogólną koordynację ruchową co wpływa na integrację układu sensorycznego.

Strona pracowni pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego – origami.org.pl

  • Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak

Jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Źródłem inspiracji dla Autorki była filozofia i wskazówki Marii Montessori. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym. 

  • Pedagogika zabawy wg Klanzy

Pedagogika zabawy – na bazie której powstała metoda KLANZY – to przede wszystkim tańce i zabawy integracyjne. Pomagają one dzieciom przezwyciężyć ich lęki i obawy oraz ułatwiają swobodną komunikację. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i obaw. Kanalizują nagromadzone w dzieciach emocje poprzez aktywność ruchową. Odczuwane podczas zabawy przeżycie zadowolenia i radości pozwala dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości i zwiększa poczucie przynależności do grupy.

  • Aktywne słuchanie muzyki poważnej według B.Strauss

Aktywne Słuchanie Muzyki (Active listening to music) to jedna z wiodących metod wprowadzania muzyki klasycznej w edukacji na wszystkich poziomach. Jej autorka, Batia Strauss z Izraela, do utworów muzyki poważnej i ludowej opracowała formę prezentacji łączącą słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy, a także
różnych metod plastycznych. Metoda ta może być stosowana przez nauczycieli przedszkoli, jak i szkół we wprowadzaniu uczniów w świat muzyki klasycznej.

  • Techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe

Działalność teatralna rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę. Rozwija także pamięć wzrokowo-słuchową. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą być aktywnymi twórcami wszystkich elementów przedstawienia, zaczynając od scenariusza, opartego na ich pomysłach, poprzez oprawę muzyczną, choreografię, stroje, rekwizyty, na scenografii kończąc. W wychowaniu przedszkolnym najczęściej mamy do czynienia ze spontanicznymi zabawami teatralnymi podejmowanymi przez najmłodszych lub inicjowanymi przez nauczyciela. Organizowane są także przedstawienia dla widzów dorosłych, takich jak rodzice i inni krewni. Pojawiają się również, będące formą zabawy, widowiska realizowane przez dzieci dla dzieci. Obok przedstawień, w których aktorami są dzieci, dużą popularnością cieszy się także teatr kukiełkowy (lalkowy), który wywodzi się z czasów starożytnych.

  • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego to metoda opracowana przez Weronikę Sherborne. Metoda ta wykorzystuje język ciała, a więc ruch, który pozwala na porozumienie się pomimo różnicy języka mówionego, czy poziomu intelektualnego rozmówców. Główne założenia tej metody to rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia, usprawnienie sfery motorycznej, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą zarówno ruchu jak i dotyku. Ponadto zajęcia prowadzone tą metodą stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

  • Elementy kodowania

Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą.

  • Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze

 Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza, występuje ona w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

  •  Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana

 Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczaniem. U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łącznie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne. Każdy ćwiczący wykonuje zadanie ruchowe na swój sposób i wobec tego pokaz wykonania nie jest niezbędny, schodzi na dalszy plan. Należy tylko ćwiczącym wyjaśnić, co mają robić, natomiast sposób wykonania będzie zależał od ich inwencji twórczej, pomysłowości, fantazji oraz doświadczeń ruchowych.

  • Edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej

Edukacja matematyczna według propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.  W zależności od grupy wiekowej dzieci mają możliwość działania samodzielnego czy też pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych różnorodnymi środkami dydaktycznymi (patyczki, liczmany, kocki Dienesa, klocki itd.)

Skip to content