Koncepcja

Najważniejszym celem pracy naszego Przedszkola jest zapewnienie podopiecznym takiej edukacji przedszkolnej, która będzie harmonijnie łączyć wychowanie rodzinne z wychowaniem przedszkolnym. Chcemy pomóc osiągnąć dzieciom dojrzałość szkolną, zapewniając jednocześnie prawo do szczęśliwego dzieciństwa wypełnionego przede wszystkim swobodną i kreatywną zabawą. Zadaniem wychowawcy, pracującego na co dzień z dziećmi, dzięki indywidualnym kontaktom z podopiecznymi jest podmiotowe traktowanie każdego dziecka, tak aby wspierać jego rozwój, diagnozować jego zarazem mocne i słabe strony. Następnie rozwijać odkryte zdolności i korygować wychwycone braki. Stosowanie aktywnych metod nauczania (łączenie tradycji z nowoczesnością) to podstawa pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela-wychowawcy.

Przedszkole będzie starało się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i pracowników, zapewniając każdej ze stron satysfakcję z wzajemnych relacji. Dlatego też współdziałanie wszystkich organów Przedszkola opiera się na zasadach wzajemnego poszanowania, u którego źródła leży dialog.

MISJA PRZEDSZKOLA

  1. Wspieramy indywidualny rozwój dziecka, pozwalamy mu na działanie zgodne z jego możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami.

2. Spełniamy oczekiwania rodziców, wspólnie z nimi rozwijamy mocne strony dziecka, pomagamy dziecku budować pozytywny obraz samego siebie.

3. Zależy nam, aby dziecko beztrosko osiągnęło dojrzałość szkolną, by w przyszłości było komunikatywne, spontaniczne i kreatywne.

4. Kształtujemy otwartą postawę dziecka wobec otaczającego go świata, kultywując tradycje przedszkolne, uczymy się  nawiązywać bliskie i serdeczne kontakty z innymi ludźmi.

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Stworzenie warunków wielostronnego rozwoju dziecka poprzez kontynuowanie i systematyczne wspieranie aktywności artystycznej wychowanków, stwarzając swobodną i twórczą atmosferę.

2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, instruktorów zajęć dodatkowych i ofercie zajęć dodatkowych, dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań wzbogacając wiedzę o otaczającym ich świecie.

3.  Zajęcia wychowawczo dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.

4. Nauczycielki znają potrzeby dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

5. Nasze Przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy i modernizujemy naszą bazę lokalową. Pracujemy nad doposażeniem placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i atrakcyjne zabawki.

6. Przedszkole stara się współpracować z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy placówki współpracują ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

7. Dzieci opuszczając nasze przedszkole są otwarte, twórcze i komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają swoje możliwości, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Skip to content